پربیننده های سیمرغ
ظاهر تکان دهنده بازیگر زن یک روز قبل از مرگ! عکس
نورما آن سایکس هنرپیشه ای که زمانی از زیبایی رقیب نداشت در 80 سالگی در فقر و تنهایی جان سپرد.