پربیننده های سیمرغ
جریان خبر تریاک دولتی چیست
این اولین بار نیست که پس از انقلاب پیشنهاد دولتی کردن توزیع مواد مخدر مطرح می شود. تا کنون چند باری در مقاطع مختلف از سوی نمایندگان مجلس و یا حتی دولت این مسئله مطرح شده که هیچ وقت آنقدر به تحقق یافتن نزدیک نشده است.