پايگاه اطلاع رساني اينترنتي نوسازي بعلت تخلف از ائين نامه ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني توقيف شد .

عليرضا ملکيان معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در مصاحبه تلفني باخبرنگار ما باا علام اين مطلب گفت.. فعاليت اين سايت بوسيله کارگروه تعيين شده براي ساماندهي پايگاههاي اطلاع رساني متوقف شد.
معاون مطبوعاتي وزير ارشاد گفت.. طبق اين ائين نامه اين پايگاه اطلاع رساني بخاطر اهانت به شخصيتها بويژه شخصيتهاي روحاني مسدود شد .