تصاویر برتر فیلم هایی که بین سالهای 1920 تا 11930 ساخته شده اند، در میان آرشیو هنری موزه هنرهای مدرن در نیویورک موجود‌ هستند..
 

جادو، کارگردان 1921Robert G. Vignola
 
جادو، کارگردان Robert G. Vignola
 
آقای Beaucaire،ـ1924 کارگردان Sidney Olcott

 
آقای Beaucaire،ـ1924 کارگردان Sidney Olcott

 
آآقای Beaucaire،ـ1924 کارگردان Sidney Olcott

 
آقای Beaucaire،ـ1924 کارگردان Sidney Olcott

 
 Way Down East، 1920، کاگردان D.W. Griffith

 
وقتیکه نیویورک می‌خوابد،1920 کارگردان چارلز باربین
 
 
وقتیکه نیویورک می‌خوابد،1920 کارگردان چارلز باربین
 
وقتیکه نیویورک می‌خوابد،1920 کارگردان چارلز باربین
 
وقتیکه نیویورک می‌خوابد،1920 کارگردان چارلز باربین
 

 
گردآوری: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
اختصاصی سیمرغ