چهره های سینمایی

نسرین مقانلو
کوین اسپیسی
بهرام بیضایی
دنزل واشنگتن
علی نصیریان
فیلیپ سیمور هافمن
آهو خردمند