او در طول صدارت كوتاه مدتش درخت‌های پرباری را به یادگار گذاشت و به خاطر همین هنوز كه هنوز است از او به نیكی یاد می‌كنند و در حافظه جمعی مردم ایران زنده است. چون به قول معروف...

امروز روز قتل میرزا تقی‌خان امیركبیر به دستور ناصرالدین شاه است. یكی از معدود صدراعظم‌های دوره قاجار كه واقعا به فكر ایران بود و می‌كوشید ایران را از آن وضعیت اسفبار بیرون بیاورد. همه ما داستان زندگی‌اش را می‌دانیم.
این كه میرزا تقی‌خان فراهانی مشهور به امیركبیر، یكی از صدراعظم‌های ایران در دوره ناصرالدین‌شاه قاجار بود. اصلاحات امیركبیر اندكی پس از رسیدن وی به صدارت آغاز شد و تا پایان صدارت كوتاهش ادامه یافت. مدت صدارت امیركبیر 39 ماه (3 سال و 3 ماه) بود. وی موسس مدرسه دارالفنون بود كه برای آموزش علوم و فنون جدید، به فرمان او در تهران تأسیس شد. همچنین انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه از جمله اقدامات وی به حساب می‌آید. امیركبیر پس از این كه با توطئه اطرافیان شاه از مقام خود بركنار و به كاشان تبعید شد، به دستور ناصرالدین‌شاه در حمام فین به قتل رسید.
با این حال خیلی از كارهای بنیادین امیركبیر، از جمله تاسیس دارالفنون‌ به یادگار مانده تا آیندگان بتوانند از آن استفاده كنند. او در طول صدارت كوتاه مدتش درخت‌های پرباری را به یادگار گذاشت و به خاطر همین هنوز كه هنوز است از او به نیكی یاد می‌كنند و در حافظه جمعی مردم ایران زنده است. چون به قول معروف «مرده آن است كه نامش به نكویی نبرند.»
 
 گردآوری‌: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
www.seemorgh.com/culture
منبع: jamejamonline.ir