آداب و رسوم

لباس مردان ایلام
دوشاب پزان
برو آنجا که عرب نی انداخت
اوقات فراغت در تهران قدیم