آداب و رسوم

عشایر
باقلوا
خرافه
لباس مردان ایلام
دوشاب پزان
برو آنجا که عرب نی انداخت