شعر ادبی

عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن
چه احمقانه سزاوار بودنی با من ...
میل شدید بوسه را پنهان چرا ابراز کن ...