شعر ادبی

 فردریكو گارسیا لوركا، شاعر زندگی
من درد مشترک ام مرا فریاد کن/ به بهانه زادروز شاملو
اشعاری از شاعر بزرگ هندی تاگور
نگاهی به جهان واژگان فردوسی
همه چیز درباره امیرهوشنگ ابتهاج (سایه)
شعری که باعث قدردانی از شعر و شاعر می شود!