شعر ادبی

مرگ، یک گفتگو میان روح و گرد و غبار است!
به بهانه زادروز شاعری با شعرهای مخملین