شعر ادبی

فردا روز بزرگداشت مولاناست، ولی انگار نه انگار!
كودكى ز ترس خطر تند مى دوید اما سرى نداشت
آوا: شعر کوچه فریدون مشیری با صدای شاعر
سکوت سرشار از ناگفته هاست
باید برگردم... و همسرم را از یاد ببرم
آوازهای زن بی اجازه
«من» در حرمسرای کسی گم شد...