شعر ادبی

 بیژن الهی؛ شاعر شعر‌های نانوشته
مرگ «احمد شاملو» از زبان سید علی صالحی
که آرش جان خود در تیر خواهد کرد !!؟