شعر ادبی

بهار در شعر فارسی
آمد رمضان و عید با ماست
3 شاعر تاثیرگذار زن عرب!
شاعر است تیر بارانش کنید!
 فردریكو گارسیا لوركا، شاعر زندگی
من درد مشترک ام مرا فریاد کن/ به بهانه زادروز شاملو
اشعاری از شاعر بزرگ هندی تاگور