داستان ادبی

داستان کوتاه «جنگ» از لوئیجی پیراندللو