داستان ادبی

كم كم دست یكدیگر را فشار دادیـم، دسـت او گرمـای لطیفی داشت
نامه عاشقانه: مگر چه عیب دارد که انسان حتی در هشتادسالگی هم ...