داستان ادبی

دزدی که جنازه اش با یک ثروتمند اشتباه گرفته شد!