تئاتر

کارگردانی که تحت تاثیر اصغر فرهادی است!
بهزاد فراهانی قصد ترک ایران را دارد!
یکتا ناصر قطام شد!