تئاتر

هاملت با سالاد فصل
تئاتر خیابانی در هند
مهر هفتم
گالیله
خشکسالی و دروغ