کارتون روز: طبق تحقیقات صورت گرفته خوردن پیتزا اندازه سیگار کشیدن ضرر دارد! منبع: فیروزه مظفری. شرق
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X