روزانه 20 میلیون پیامک تبلیغاتی ارسال می شود! منبع: نعیم تدین. شهروند
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X