کارتون روز: من و مرگ و الودگی همین الان یهویی! منبع: امین منتظری. شرق
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X