کارتون روز: 30درصد کودکان زیر 5 سال در کشور با مواد دخانی مواجه هستند! منبع: سلمان طاهری. شهروند
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X