کارتون روز: کاشت چنارهای اصفهانی و قزوینی در خیابان ولیعصر تهران! منبع: نعیم تدین. شهروند
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال