نتایج پژوهش های جدید نشان داده که آخ گفتن می تواند درد را کاهش دهد. منبع: نازنین جمشیدی. شهروند
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X