در حاشیه افزایش 5درصدی نرخ بنزین در سال 94. منبع: مهدی عزیزی. شرق
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X