کمک هایی که مردم به کودکان کار می کنند در حقیقت به سود دست های پنهانی است که کودکان کار را در اختیار دارند!

15-5-14-6184tadayon-94-2-22.jpg
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: محسن ظریفیان. اعتماد

 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
X