تتت

«معاون هنری ارشاد: توجه به مقبره هنرمندان در حوزه فعالیت ارشاد نیست!» این اظهار نظر سوژه روزنامه وصف صبا شده است.

بی توجهی به تخریب مقبره هنرمندان

 

بی توجهی وزارت ارشاد به تخریب مقبره هنرمندان

بی توجهی وزارت ارشاد به تخریب مقبره هنرمندان
گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: روزنامه وصف صبا


 
 
 

X