کارتون روز: همسر آزاری در ایران چگونه است؟
«نود درصد مدعیانِ همسر آزاری را زنان و 10 درصد باقیمانده را مردان تشکیل می دهند!» این خبر سوژه کارتون محمد رضا میرشاه ولد در روزنامه شهرآرا شده است

اینم همسرآزاری به سبک زنان!


زنان مدعیان اصلی همسر آزاری
زنان مدعیان اصلی همسر آزاریگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمد رضا میرشاه ولد