کارتون روز: پولی شدن تونل ها در تهران
احتمال پولی شدن تردد از تونل های شهر تهران، سوژه انتشار کارتونی از طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون نیش خط شد

تونل ها در تهران پولی می شوند


وضعیت مردم بعد از پولی شدن تونل ها

وضعیت مردم بعد از پولی شدن تونل هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی