کارتون روز: کمبود تخت در بخش ICU بیمارستان های دولتی
مشکلات و حواشی مطرح شده درباره کمبود تخت برای بستری بیماران در بخش I.C.U بیمارستان های دولتی و خصوصی، سوژه انتشار کارتونی از محمدرضا میرشاه ولد در شهرونگ شد

جدیدترین وضعیت I.C.U در بیمارستان‌ها!


کمبود تخت در بیمارستان های دولتی و خصوصی در بخش ICU
کمبود تخت در بیمارستان های دولتی و خصوصی در بخش ICUگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح محمدرضا میرشاه ولد