کارتون روز: نحوه برخورد مسئولان ایران با خشکسالی
کاهش عمق و خشک شدن ۹۰ درصد از تالاب های انزلی در کنار واکنش مسئولان درباره این مساله، سوژه کارتونی از طراوت نیکی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شد

هنوز 10درصد آب داره قربان!


واکنش به خشک شدن تالاب ها
واکنش به خشک شدن تالاب هاگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح طراوت نیکی