کارتون روز: اعتیاد بعضی از زنان به خرید کردن
پدیده خرید اعتیادگونه لباس و پوشاک در برخی خانواده‌ها که اغلب به عنوان تفریح و به منظور پر کردن اوقات فراغت برای این افراد مطرح است، یکی از مصادیق اسراف در جامعه محسوب می‌شود. این موضوع سوژه کارتونی از علیرضا پاکدل در خبرآنلاین شد

حوصله ام سر رفت، بریم خرید!


اعتیاد به خرید

اعتیاد به خریدگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح علیرضا پاکدل