اینم جدیدترین فایده فقیر بودن!
نتایج مطالعات محققان نشان داده که میزان درآمد افراد و طول عمر آنها دارای نسبتی جالب است و افراد ثروتمند 9 سال بیشتر از افراد فقیر عمر می‌کنند

کم درآمد ها زودتر می میرند


تاثیر درآمد برروی طول عمر

تاثیر درآمد برروی طول عمرگردآوری: گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: طراح فیروزه مظفری