کارتیمی و برنامه ریزی لازمه موفقیت در هر کار گروهی است .
  
روزي يك تيم قايقراني در ايران بود .
تيم ايران و ژاپن براي برگزاري مسابقات ساليانه به توافق رسيدند. هر تيم شامل هشت نفر بود
هر دو تيم براي رسيدن به بهترين نتيجه بشدت تلاش كرده بودند. در روز مسابقه، هر دو تيم در شرايط مساوي مسابقه را شروع كردند و...
 

 تيم ژاپن با اختلاف يك مايل برنده شد.

حال و هواي تيم ايران خيلي سرد و بهت زده بود. مديريت ارشد تصميم گرفت برنده مسابقات سال آينده باشد. به همين دليل يك تيم تحليل گر براي بررسي اوضاع و ارايه راهكار و راه حل مناسب به خدمت گرفت.

بعد از تحليل هاي مختلف تيم تحليل گر كشف كرد كه ژاپني ها هفت پاروزن و يك كاپتان داشته اند.

 

درحاليكه تيم ايران يك پاروزن و هفت كاپتان داشته است.
 

با رسيدن به اين نتيجه حياتي مديريت رويكرد حكيمانه ديگري را پيش گرفت:

آنها تيم مشاوري را براي ساختاردهي مجدد تيم ايران به خدمت گرفتند.
بعد از چند ماه تيم مشاوران به اين نتيجه رسيدند كه تيم ايران داراي كاپتان هاي زياد و پاروزن هاي كم بوده است!
بر اساس اين تحليل يك راه حل نيز ارايه شد. ”ساختار تيم ايران بايد تغيير كند“
درنتيجه بايد چهار كاپتان توي تيم داشته باشيم كه توسط دو مدير هدايت شوند. ضمنا به يك مدير ارشد و يك پاروزن هم نياز است.همچنين پيشنهاد شد كه محيط كار پاروزن تيم تغيير كرده و به يك محيط رقابتي تبديل شود .
سال بعد ژاپني ها با اختلاف دو مايل برنده شدند!

تيم ايراني بلافاصله پاروزن تيم را بدليل عدم كفايت و عملكرد نامناسب از كار بركنار كرد.

اما به مديريت به خاطر انگيزه هاي زيادي كه در فاز آماده سازي در تيم ايجاد كرده بود پاداش و امتيازات لازم پرداخت شد.

شركت مشاور يك تحليل ديگر ارايه كرد كه نشان مي داد:

•           استراتژي اتخاذ شده مناسب بوده

•           انگيزه لازم داده شده

•           اما ابزار مورد استفاده بايد بهبود يابد.

•          در حال حاضر تيم ايران در حال طراحي يك قايق جديد است.