طنز

فیلترینگ هوشمند توسط همسران!! طنز
شعر طنز: اصرار والدین به 20 گرفتن فرزندان!!
شعر طنز: بوی عرق , بوی پیاز در مترو!