كسي صدايم را نمي شنود، كسي نمي تواند. غوطه ور در گرداب توهمات..
 
بازي هاي زندگي
 
 
همه مشغول بازي هاي كودكانه.
 
كسي صدايم را نمي شنود،
 
كسي نمي تواند.
 
غوطه ور در گرداب توهمات
 
چشم ها بسته،
 
گوش ها بسته.
 
آتش شهوت خواسته ها
 
چشم ها كور،
 
گوش ها كر.
 
 
براستي كسي مي تواند صداي ما را بشنود؟فريادهاي ما را كسي مي شنود؟
 
اينجا هر كسي به كار خودش مشغول است.اينجا هر كسي خودش را مي بيند.نفرت پادشاه است.
 
خواهش ها ادامه ي حماقت را تضمين مي كنند.
 
همه مي خواهند ادامه دهند و كسي نمي خواهد متحول شود.
 
اينجا همه مي خواهند آرام باشند.كاملا آرام.مثل يك گوسفند........