همچو نوای شیرین موسیقی........... که از دورها به گوش رسیده است....... هر چقدرکه نازنین من,مهر بان هستی..عشق من همچو گل سرخی است 

ویا همچو نوای شیرین موسیقی

که از دورها به گوش رسیده است

هر چقدرکه نازنین من، مهر بان هستی

بیش از آن من عاشق هستم 
و عاشقت خواهم ماند
 
تا در یاها به خشکی رسند

حتی در آن زمان

وقتی که دریاهاخشک شوند

و صخره ها زیر آفتاب، ناپدید

من هنوز تورا خواهم داشت

تا زمانی که شنزارزندگی جاری است

و تو تنها عشق من

تا زمانی که هستی

من به دیدنت خواهم آمد

بارها، بارها

حتی اگر میان ما

فرسخ ها فا صله باشد.....