بی تو از دست رفته‌‌ام..... بی تو.... بی تو ساز شکسته ام..... بی تو................
 
 
 
 
  بی تو از دست رفته ام
 
                                     بی تو
 
       بی تو ساز شکسته ام
 
                                      بی تو
 
       بی تو من در خلیج چشمانت
 
                                   نی در گل نشسته ام
 
                                                                بی تو
 
       بی تو از پشت این دریچه ی سرخ
 
                                             افق زرد خسته ام
 
                                                                         بی تو
 
 
 
        بی تو در فصل زعفرانی عمر
 
             بی تو
 
                     بی تو
 
                     شکسته ام بی تو