عاشقانه ها

عاشقانه ای برای پدر!
از رها کردن نترس ...!
آمدی ماندی رفتی...!