پرستار 34 ساله همسر دوم پادشاه تایلند با حضور همسر اول پادشاه! عکس
پادشاه تایلند دومین همسر خود را نیز انتخاب کرد و با پرستار 34 ساله ارتش ازدواج کرد

ازدواج دوم پادشاه تایلند در حضور ز‌ن اولش

سه ماه پس از اینکه پادشاه تایلند با معاون فرمانده گارد محافظ پادشاه ازدواج کرده و او را ملکه این کشور کرد، با یک زن 34 ساله پرستار ارتش ازدواج کرد.


پادشاه تایلند در کنار همسر اول و دومش

پادشاه تایلند در کنار همسر اول و دومشگردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: fararu.com