مرد مشرقي از محل استقرار خويش خارج خواهد شد، براي ديدار فرانسه از كوه آپونين خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برفها، درياها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصايش مضروب خواهد كرد...
 
 
ميشل دونوسترادام(Michel De Nostradame) كه بيشتر با نام لاتين خود؛ يعني نوسترآداموس (Nostr Adamus) شناخته شده است؛ در روز چهاردهم دسامبر سال 1503 م. در ناحيه سن رمي فرانسه متولد شد.
خانواده وي از شجره پزشكي يهودي و ايتاليايي الاصل بود. پدر بزرگ وي در شكلگيري و تربيت نوسترآداموس نقش اساسي داشته و آموزشهاي اشراقي مكتب كاباليستها را مستقيماً به وي تعليم داده است. نوسترآداموس در سن 22 سالگي از دانشگاه بسيار معتبر آن روزگار فرانسه؛ يعني مونپليه در رشته پزشكي فارغ التحصيل شد و براي نجات بيماران از بيماري سياه يا طاعون، بلافاصله مشغول به كار شد. شاويني، پيرو و مفسر معروف نوسترآداموس مينويسد كه وي سه سال تمام بر روي نخستين اشعار وحي آميز خود كه از آينده و رويدادهاي آن خبر ميآورد كاركرد و در سال 1555م. دفتري را - كه در بر گيرنده بيش از سيصد پيشگويي شعرگونه بود - به پسرش سزار هديه كرد. سپس در سالهاي بعد مجموعه كاملي از شعروارههاي نوسترآداموس در 1000 قطعه؛ يعني 10 سانتوري كه هر سانتوري مشتمل بر 100 قطعه بود، منتشر شد. نوسترآداموس بر خلاف شايعات واهي و عبثي كه پيرامون شيطانپرستي و خداستيزي به وي نسبت داده اند، فردي عميقاً مؤمن و پايبند به مذهب كاتوليك بود و در نامه هایي به پسرش صريحاً متذكر ميشود كه:
... و از زماني كه اراده ذات خداوند متعال بر اين قرار گرفته كه تو فقط در نور طبيعي و در اين نقطه زمين به دنيا بيايي... از آنجايي كه برايم ممكن نيست نوشته هايم را به صورت رسمي و كامل برايت به ارث بگذارم؛ چون بر اثر بي عدالتي و گذشت زمان نابود خواهد شد...؛ چون كه همه چيز تحت اختيار و سلطه قادر متعال و خداوند يكتا قرار دارد.
در واقع او با اين عبارات، صريحاً اشاره به عدم اصالت ادبيات رمزي علم اخترشناسي و طالع بيني نموده است و همه اراده ها را موكول به خواست و اراده خداوند متعال مينمايد.
بررسي پيشگوئيهاي نوسترآداموس درباره جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران ،شاهزاده عرب، مريخ، خورشيد، ناهيد، شير، حكومت كليسا را از طريق دريا از پاي در خواهد آورد، از جانب ايران (پرشيا) بيش از يك ميليون پرهيزگار به بيزانس و مصر، به سوي شمال هجوم خواهند آورد.
از كشور عربي خوشبخت (در منطقه غني و ثروتمند اعراب) شخصي قدرتمند و مسلط بر شريعت [حضرت] محمد(ص) زاده خواهد شد، اسپانيا را به دردسر انداخته و بر گرانادا (غرناطه) مستولي ميشود. از طريق دريا بر مردم نيكوزيا ظفر خواهد يافت.
مرد مشرقي از محل استقرار خويش خارج خواهد شد، براي ديدار فرانسه از كوه آپونين خواهد گذشت، از فراز آسمان، از برفها، درياها و كوهها گذر خواهد كرد و همگان را با عصايش مضروب خواهد كرد...
ادبيات رمزآلود، واژههایي است كه به بهترين نحو ميتواند عمق معاني شعروارههاي نوسترآداموس را بيان كند؛ چرا كه طبق نظر اغلب مفسران معروف نوسترآداموس؛ يعني اريكاچيتهام، گي بوحك و ژان شارل دو فن برون، حداقل وقايع ذيل را ميتوان بدون هيچ شك و ترديدي از ميان شعروارههاي رمز آلود نوسترآداموس بر شمرد:
آتشسوزي بزرگ لندن در سال 1666م. اعدام چارلز اول، روي كارآمدن حكومت مذهبي كرامول در انگلستان، وقوع انقلاب فرانسه، انقلاب روسيه، رويارويي استالين و تروتسكي پس از ... لنين، اضمحلال رژيم شوروي، اعدام لويي شانزدهم و ماري آنتوانت، به قدرت رسيدن ناپلئون و انتخاب لقب امپراتور توسط وي، به قدرت رسيدن هيتلر و رژيم نازي، به قدرت رسيدن موسوليني در ايتاليا و ژنرال فرانكو در اسپانيا، ترور كندي، سقوط شاه ايران و وقوع انقلاب اسلامي در ايران، رهبری امام (ره) از فرانسه - او دقيقاً عنوان ميكند كه ايران از فرانسه باعث سقوط شاه ايران ميشود - ، وقوع حادثه يازدهم سپتامبر و آتشي كه در برجهاي دوقلوي شهر جديد (نيويورك) ايجاد ميشود و بسياري از حوادث تاريخي ديگر از سالهاي 1555 ميلادي به بعد كه حدوداً 450 سال را دربر ميگيرد.
دو محاصره،
در گرمايي سوزان، انجام ميگيرد.
آن مرد،
از فشار تشنگي،
به خاطر دو فنجان مملو از آب،
كشته ميشود.
دژ نظامي، مملو ميشود،
و يك آرمانگراي كهنسال [امام (ره)]
نشانه هاي نيرا (سرزمين ايران) را
به اهالي ژنو [سازمان ملل متحد]
نشان خواهد داد.
پاريس،
اسپانياي بزرگ را اشغال ميكند،
كشتيهاي جنگي
در برابر مسلمانان [محمديها] كه از پارتيا [ناحيه اي در ايران] و مديا [ناحيه اي در ايران] برخاسته اند، مي ايستند. آن مرد، سيكلاد [اروپا] را تاراج ميكند، و آنگاه انتظاري بزرگ در بندر يونان حكمفرما ميشود.
در مجموع نوسترآداموس به اين موضوع به صراحت اشاره ميكند كه ايران (پارت، نيرا، پرشيا، مديا) با كمك مسلمانان سراسر جهان، از جمله كشورهاي عربي و مخصوصاً سوريه، عربستان سعودي و ليبي حكومت مقتدري را تشكيل ميدهند و پس از جنگي مذهبي كه هسته آن از لبنان شروع ميشود و عمدتاً بر عليه اسرائيل است، جهان را به تسخير خود درميآورند و سپس جنگي جهاني و عظيم رخ خواهد داد و جهان نابود خواهد شد.
در هنگامه دميدن خورشيد،
آتش بزرگ، ديده خواهد شد؛
صدا و روشنايي،
در امتداد شمال، ادامه خواهد يافت.
در ميانه كره خاك،
... و آواي ...، شنيده خواهد شد؛
... از درون سلاحها،
آتش و خشكسالي
آنان را به انتظار خواهند نشاند. 
اين سرزمين به واسطه جنگ جهاني سوم نابود و نامسكون خواهد شد.
سرزمين مسكوني،
از سكنه خالي خواهد شد؛
براي به دست آوردن سرزمينها،
جدال و اختلاف شديدي درميگيرد؛
قلمروها به مرداني سپرده خواهد شد؛
كه از غرور و سربلندي تهي خواهند بود.
سپس، براي برادران بزرگ،
نفاق و ...
پيش خواهد آمد.
و چنين برمي آيد كه ايران، جهان را ابتدا از طريق حمله به تركيه (و مقدونيه) به تصرف خود درخواهد آورد:
شب در آسمان، مشعلي رو به خاموشي، ديده خواهد شد. در مركز رن، جنگ و خشكسالي به بار مي آيد، كمك خيلي دير ميرسد. پرشيا (ايران) حمله آورده و ماگدونيا و در جاي ديگر ميگويد: (مقدونيه) را به محاصره درمي آورد.
تو اي فرانسه!
اگر،
از آبهاي ليگوريا گذر كني؛
خود را،
در ميانه دريا و جزاير،
در محاصره خواهي يافت؛
و پيروان محمد،
در برابر تو خواهند ايستاد.
و همچنين
تو، اي درياي آدرياتيك!
استخوان خران و اسبان را
خواهي جويد.
و باز ميگويد:
آن مرد،
با سلاحها و آتش درخشان،
در نزديكي درياي سياه،
از پرشيا براي تسخير ترابوزان
خواهد آمد.
فاروس و ميتيلن به لرزه در خواهد آمد؛
خورشيد،
درياي آدرياتيك را كه مملو از اجساد اعراب است؛
روشن خواهد كرد.
و سپس نوسترآداموس، عواقب جنگ اتمي و نابودي تدريجي جهان به واسطه جنگ جهاني سوم را شرح ميدهد:
كسوفي در پيش خواهد بود كه از زمان آفرينش گيتي تا زمان ... و مصائب حضرت مسيح و از آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنين ظلمتي به خود نديده است...
كه در اين مورد آيات مربوط به قيامت در سوره قيامت به ذهن انسان تداعي ميشود:
فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر`.
هنگامي كه بينايي خيره ميگردد، و ماه فرو ميرود، و خورشيد و ماه گرد هم آيند، آن روز انسان ميگويد: به كجا فرار كنم؟
مرد والامقامي از تبار عرب به زودي پيش خواهد تاخت. از سوي اهالي بيزانس به او خيانت خواهد شد. از شهر قديمي رودس به پيشواز او خواهند آمد، از جانب هانگري [مجارستان] متحمل آزار بسيار خواهد شد.
در حوالي درياي آدرياتيك بر اثر توفاني عظيم، كشتي غرق ميشود و زمين به لرزه درآيد و به سوي آسمان پرتاب ميشود و دوباره فرو ميافتد؛ در مصر جنبش پيروان محمد افزايش مي يابد و پيكي به (آن سوي مرزها) فرستاده ميشود تا خبر را اعلان كند.
... شهرها آلوده و كثيف گشته، باعث اعتراض و شرمساري زيادي خواهد شد، و تاريكي و جهل فقط با درخشش نور از بين ميرود و با تغييراتي حكومت جهل و ظلمت پايان خواهد يافت... 
مشرق زمين با شورشهاي زيادي روبرو خواهد شد، كه اكثراً از طرف شماليها و غربيهاي مغلوب شده است، كه عده اي كشته و برخي مورد آزار قرار گرفته اند و بقيه در حال گريزند و فرزندانشان كه از زنان متعددي هستند، زنداني شده اند.
م.پ. ادوارد در كتاب خود در باب پيشگوئيهاي نوسترآداموس نقل ميكند كه سانتوري هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهاني سوم است:
... جنگ و خونريزي براي مرتبه سوم حتمي است؛ آتش به حدي است كه درياها به جوش ميآيد و از دولتها فقط دو دولت و از جهان فقط نيمي باقي ميماند...
شاهزاده ليبيايي [كه نماينده حكومت ايران است] در غرب به قدرت خواهد رسيد، يك فرانسوي از اعراب به شدت مكدر خواهد شد، دانشمندان اديب [ادبا] خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر فرانسه پيشي ميگيرد...
در نزديكي سوربن جهت حمله به مجارستان قهرماني از اهالي برودها [سياهپوستان] به آنان هشدار خواهد داد.
بيزانس، سالون از اسلاوينا، آنان را به شريعت محمد[(ص)] در خواهد آورد.
همچنين نوسترآداموس  چنين مي سرايد كه:
امپراتوري مقدس به آلمان خواهد آمد؛
پيروان اسماعيل جايگاه بي مانع خواهند يافت.
آدمهاي نادان همچنان خواستار كارماني [شريعت كهنه] هستند. تمامي حمايت كنندگان [محمد(ص)] سراسر گيتي را خواهند پوشاند.
بنابراين، نوسترآداموس در اغلب سانتوريها از جمله سانتوري 5 نسبت به فتح جهان به وسيله شريعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربي هشدار ميدهد و به جهانيان اعلام ميكند كه روزي مسلمانان به ويژه ايران و تمدن ايراني بر جهان مسلط خواهند شد كه اين بيشك در پيوند با گسترش و جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران است...
 
منبع:http://www.shad23.royablog.com