زنداني که پس از خواندن زندگينامه ماهاتما گاندي چنان منقلب شد که نامه يي به تمام افرادي که به آنها آسيب رسانده بود نوشت...

 
يک زنداني پس از خواندن زندگينامه ماهاتما گاندي چنان منقلب شد که نامه يي به تمام افرادي که به آنها آسيب رسانده بود نوشت و از آنها عذرخواهي کرد.

او همچنين به جرائمي که در گذشته انکار کرده بود اعتراف کرد و از مردم خواست که او را ببخشند. اين تغييرات عميق در ذهن و قلب لاکسمن توکرام گول بيشتر شبيه فيلم لاراهو مونا بهي با هنرمندي سانجي دات است.

او نقش يک دزد خرده پا که با فلسفه واقعي گاندي در زندگي روزانه روبه رو مي شود را بازي مي کند. گول 30 ساله در حالي که در کنفرانس مومباي سارودويا ماندال حضور به هم رسانده بود، گفت؛ «اما زندگي من واقعي است. من تصميم گرفته ام که درست مانند گاندي زندگي کنم و از خشونت و متوسل شدن به زور دست بردارم. حتي ديگر نمي خواهم منتظر تشکيل دادگاه شوم. من در نامه يي که به قاضي نوشته ام به تمام جرائم خود اعتراف کرده و از او خواسته ام روند محاکمه من را کوتاه کند.»

او در نامه خود مدعي شده که زندگي گاندي او را به گفتن حقيقت رهنمون شده است. گول در نامه اش به 19 مورد مشاجره، تهديد، نزاع و ضرب و شتم اعتراف کرده است. او تنها براي ارتکاب يکي از جرائم خود که به دليل آن دستگير شده، به دو سال زندان و پرداخت جرائم نقدي محکوم خواهد شد. معلوم نيست که دادگاه با احتساب 18 جرم ديگر او را به چند سال زندان محکوم کند. البته اين اعتراف آقاي مجرم قوه قضائيه را به شدت تحت تاثير قرار داده و قاضي پرونده تصميم گرفته است که ميزان مجازات او را کاهش دهد.

گول اولين بار در سال 1991 به خاطر سرقت پول دستگير شد و يک بار هم به علت چاقو زدن به مردي به زندان افتاد. او زماني که در بازداشت به سر مي برد نسخه يي از کتاب شرح حال زندگي گاندي را مطالعه کرد و به شدت تحت تاثير آن قرار گرفت. گول مدعي است که به خاطر گرفتن تخفيف در مجازات به جرائمي که مرتکب شده اعتراف نکرده و هدفش تنها زندگي در مسير درست و گفتن حقيقت بوده است.
منبع:http://shad23.blogpars.ir