يك سگ با يك ماشين تصادف مي كنه و وسط خيابون مي ميره...


بله، حيوانات بيشتر فريب مي خورند، بخاطر توانايي فيزيكي بدنشان. اما گاه و بي گاه بعضي از آنها مي توانند عشقي را كه ما در خيابانهاي شلوغمان فراموش كرده ايم به ما نشان دهند. مانند اين داستان...

اين واقعاً تأثيرگزاره

 

 

يك سگ با يك ماشين تصادف مي كنه و وسط خيابون مي ميره. بعد از مدتي يك سگ ديگه كنار جسدش ديده ميشه، اون سعي مي كنه با پاش دوستش رو بيدار كنه.

 

 

وقتي تلاشش براي بيدار كردن دوستش به نتيجه نميرسه، سعي مي كنه اون رو به كنار جاده هل بده. اما وزن دوستش براي اون زياده.
 
 
 

با اينكه ترافيك سنگين و خطرناكه، اون از پيش دوستش نميره.فقط همونجا كنارش واميسته و زوزه مي كشه و گريه ميكنه
.
 
 

 
 
افراد زيادي اين رويداد رو ديدن و تحت تأثير قرار گرفتن. چطورحتي
يك سگ مي تونه وفاداري و عشقش رو به دوستش نشون بده.