الگوی گذران وقت جوانان نشان می دهد بیشترین زمان صرف نگهداری شخصی و مراقبت از خود می شود و کمترین زمان وقت صرف فعالیت های داوطلبانه و خیریه می شود.

گذران وقت جوانان ایرانی

مرکز آمار گزارش گذران وقت در نقاط شهری در تابستان سال 94 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش تفاوت چندانی میان الگوی گذران وقت در گروه های سنی و جنسی مختلف وجود ندارد و تقریبا شیوه گذران وقت در میان همه یکسان است، تنها تفاوت هایی کوچک در این میان وجود دارد.

بر اساس این گزارش زمان نگهداری از خود، آموزش، استفاده از رسانه های جمعی فعالیت های فرهنگی و تفریحی و ... در میان زنان و مردان در رده سنی 15 تا 24 سال تقریبا به یک شیوه است و تنها تفاوت موجود در میان ساعاتی است که زنان و مردان صرف خانه داری و فعالیت های شغلی می کنند.

این گزارش نشان می دهد جوانان 15 تا 24 ساله مانند دیگر افراد بیشترین زمان خود را صرف نگهداری و مراقبت شخصی می کنند؛ زنان 13 ساعت و 4 دقیقه در یک روز و مردان 13 ساعت و 22 دقیقه.پس از مراقبت از خود، بیشترین زمان جوانان صرف فعالیت های آموزشی و فراگیری می شود. در این مورد تفاوت چندانی میان زنان و مردان وجود ندارد. زنان 3 ساعت و 31 دقیقه و مردان 3 ساعت و 34 دقیقه زمان صرف آموزش می کنند.

سومین فعالیتی که بیشترین زمان را از جوانان می گیرد فعالیت های شغلی برای مردان و خانه داری برای زنان است. این گزارش نشان می دهد زنان 3 ساعت و 7 دقیقه در شبانه روز صرف امور خانه داری می کنند و این زمان برای مردان تنها 4 دقیقه است. در مقابل مردان در این رده سنی 2 ساعت 34 دقیقه زمان صرف کار و فعالیت های شغلی می کنند که این زمان برای زنان تنها 23 دقیقه است.

استفاده از رسانه های جمعی هم به یک میزان زمان زنان و مردان را می گیرد. حدود 2 ساعت و 7 تا 9 دقیقه در یک روز.

کمترین زمان صرف شده در این میان مربوط به فعالیت های داوطلبانه و خیریه است که افراد تنها یک تا دو دقیقه از زمان خود را صرف آن می کنند.

گفتنی است که بررسی مطالعات گذران اوقات از سال 88 انجام شده است و بررسی گزارش های متعدد نشان می دهد در همه این سال ها ایرانی ها از یک الگوی تقریبا ثابت برای گذران وقت خود استفاده می کرده اند.به این ترتیب که همواره بیشترین زمان برای همه گروه های سنی و جنسی صرف نگهداری از خود می شود و کمترین زمان هم برای فعالیت های داوطلبانه و خیریه صرف می شود. همچنین مردان زمان بیشتری را صرف امور شغلی می کنند و زنان صرف امور خانه داری.


گردآوری:گروه سرگرمی سیمرغ
seemorgh.com/entertainment
منبع: bartarinha.ir


 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده های این بخش

 
X