باور میکنی یا نه

 طول عمر بیشتر، انسان‌ها را زامبی می کند!