دارو ها

آتروپین
عوارض جانبی داروها
فاموتیدین, عوارض و موارد مصرف
ترفنادین‌ - TERFENADINE
پرومتازین - PROMETHAZINE
پروپرانولول PROPRANOLOL