حرکات یوگا - حرکت جنگجو 3 ( Warrior Pose III )
این حرکت به بهبود توازن و ثبات و همینطور نیرو بخشیدن به زانوها و پاها کمک می کند.

آخرین حرکت از وضعیت جنگجو در یوگا

این حرکت آخرین وضعیت از حرکتهای جنگجو می باشد. این حرکت زانوها و پاها را نیرومند می سازد. به آموزش این حرکت توجه کنید.

 

1. در وضعیت تاداسانا(کوه) بایستید.

 

warrior-pose3-step1_copy.gif

گام اول


2. هر دو دست را بالا آورده و صاف بایستید. کف دستها باید روبروی یکدیگر باشد.

 

گام دوم


3. پای سمت چپ خود را عقب آورده، به آرامی رو به جلو خم شوید. کمر را صاف کرده و دستانتان را خوب بکشید.دستها و پاهای شما باید در یک راستا باشد.

 

warrior-pose3-step3_copy.gif

گام سوم


4. پای چپ خود را بالا آورده و همزمان پای سمت راست را صاف کنید و دستانتان را موازی با زمین نگه دارید در این حالت پای خود را بالا آورده و بالا تنه و بازوها را موازی با زمین قرار دهید. ستون فقرات را با ایجاد کشش در بازوها و پاهایتان صاف کنید. نتیجه این عمل ایجاد کشش در دو قسمت بدن می باشد.کشش در پاها و در بازوها. از شکم نفس بکشید و مواظب باشید که انتهای ستون فقراتتان خم نشود.

 

warrior-pose3-step4_copy.gif

گام چهارم

 

این وضعیت یک حرکت قدرتی می باشد که به افزایش (استقامت)کمک کرده و پاها و زانوها را قوی می سازد.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
 اختصاصی سیمرغ