حرکات یوگا - مشت کردن دستها ( Hand Clenching )
دستها و مچ قسمتهایی هستند که دچار آرتروز می شوند، با ورزش دادن آنها از مبتلا شدنشان به آرتروز جلوگیری کنید.

حرکات یوگا و تقویت مچ دست ها

آرتروز استخوان ،بیماری متداول در زنان است و معمولاً در ابتدای یائسگی احساس می شود.انجام این تمرین در پیشگیری از مبتلا شدن به آرتروز دست و مچ کمک می کند و همچنین برای تنیسورها مفید می باشد.

 

1. روی زمین و یا هر جا که راحتید بنشینید.
2. بازوی خود را جلو آورده و موازی با زمین نگه دارید.
3. دستان خود را مشت کنید بصورتی که انگشت شصت شما در میان انگشتان دیگر باشد.
4. همراه با دم دستانتان را باز کنید و انگشتانتان را به جلو بکشید.
5. همراه با بازدم دوباره انگستان خود را مشت کنید.
6. این حرکت را 8 بار انجام داده و سپس بر روی دست دیگر انجام دهید.حال می توانید هر دو دست را همزمان تمرین دهید.
به همزمانی دم و بازدم و حرکت دقت کنید.به کشش دستان و خود حرکت نیز توجه داشته باشید.

 

تهیه وترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ