حرکات یوگا - چرخاندن قوزک پا ( Ankle Rotation )
چرخاندن قوزک پا میتواند باعث ایجاد انعطاف پذیری در زانو ها و افزایش جریان خون شود .

حرکات یوگا و جلوگیری از آرتروز

به قوزک پاهایتان توجه نمایید .در صورت ورزش زیاد ماهیچه ها و تاندونهای آنها دچار آسیب دیدگی می شوند. با این تمرین قوزک پاهایتان انعطاف پذیرمی شود , همچنین این حرکات برای افرادی که دچار ورم مفاصل می باشندمناسب می باشد. قوزکهای پا بعنوان آسیب پذیرترین بخش به بدن متصل هستند. فعالیت بیش از اندازه و فشارهای زیاد بر روی زانوها باعث شکستگی یا کشیدگی زانوها می شود که به آرتروز (ورم مفاصل) منجر می گردد.ورزش دادن قوزکهای پا می تواند با ایجاد انعطاف پذیری در زانوها و افزایش جریان خون از صدمات جلوگیری نماید.

 

 


1.روی زمین بنشینید . برای انجام این حرکت می توانید به دیوار تکیه دهید.پاهای خود را روی زمین دراز کنید.
2.انگشتان پا رو به بالا باشد.سپس به آرامی نفس بکشیدو پایتان را در جهت عقربه های ساعت و خلاف آن بچرخانید .این کار را 10 تا 15 بار انجام دهید.اجازه ندهید که زانوهایتان حرکت کند.
3.دو بار این حرکت را بر روی یک پا انجام دهید و سپس همین حرکت را با پای دیگر تکرار کنید.بعد از آن می توانید این حرکت را روی هر دو پا بطور همزمان انجام دهید.
این حرکت قوزک پایتان را برای انجام حرکات دیگر آماده می سازد.

 

تهیه و ترجمه: گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ