حرکات یوگا - حرکت پا بصورت خوابیده ( Leg Reclining Lunge )
این حرکت ، ماهیچه های پا را هدف قرار می دهد و آنها را سفت و نیرومند می سازد.

حرکت پا بصورت خوابیده و تاثیر آن بر ماهیچه های پا

این حرکت ، جزء حرکاتی است که ماهیچه های پا را هدف قرار داده است وقتی بصورت مرتب و صحیح انجام شود، ماهیچه های پا را سفت و نیرومند می سازد. در اینجا با حرکات خوابیده آشنا می شویم و می آموزیم که این حرکات چه فوایدی برای ما در بر دارد.

 

 1. روی یک زیر انداز دراز بکشید.

 

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام اول


2. پای راست را خم کرده و زانو را به قفسه سینه نزدیک نمایید.

 

گام دوم


3. کف پا را با هر دو دست بگیرید.

 

3_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام سوم


4.  زانوی سمت راست را به کنار قفسه سینه بگذارید و دقت کنید که پاشنه شما دقیقاً بالای زانوی راستتان قرار بگیرد. به کمک هر دو دست زانو را پایین بکشید و سعی نمایید زانوی راستتان به زمین برسد. مواظب باشید که پای شما و استخوان خاجی کاملاً روی زمین پهن شده باشد. شانه ها با زمین مماس باشد.

 

4_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.gif

گام چهارم


 این حرکت را با پای دیگر نیز تکرار کنید.

 


تهیه و ترجمه :گروه سلامت سیمرغ
اختصاصی سیمرغ